ಎಷ್ಟೇ ದುಡಿದ್ರೂ ಹಣ ಕೈನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋರು ಈ ಚಕ್ರವನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ..ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯಗಳು ಮಾಯ.!

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರೆಯಬೇಕು ಎಂದರೆ ಮಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಕೆ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ತಕ್ಕಡಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಮಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಸರಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದರೆ ಮಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಕೆ ಬೇಕು ಈ ಮಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ …

ಎಷ್ಟೇ ದುಡಿದ್ರೂ ಹಣ ಕೈನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋರು ಈ ಚಕ್ರವನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ..ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯಗಳು ಮಾಯ.! Read More